Viti 2022

Kryeministria

-Mendim mbi projektligjin “Për informacionin e klasifikuar”

Ministria e Drejtësisë

-Mendim mbi projektligjin “Për ratifikimin e Konventës të Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumentet zyrtare”

Ministria e Drejtësisë

-Mendim mbi projektligjin “Për ratifikimin e Protokollit ndryshues të Konventës për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Protokollin ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për krijimin e task forcave të përbashkëta”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Marrëveshjen për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Emirateve te Bashkuara Arabe”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Memorandum Mirëkuptimi”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  mbi projektvendimin

Kabineti i Zëvendeskryeministrit dhe Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave

-Dhënie mendimi për projektligjin “Për qeverisjen elektronike”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Denoncimeve mbi Rekordet Korruptive”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendimin “Për mënyrën e mbajtjes së regjistrit qendror të kërkesave për vënie në ekzekutim të urdhrave të ekzekutimit dhe ndërveprimit me bazat e tjera të të dhënave shtetërore”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendimin “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për të dhënat që mban regjistri elektronik i përkthyesve zyrtar dhe interpretëve të gjuhëve të shenjave, dhënesit e informacionit, ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave, si dhe nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara”

Enti Rregullator i Energjisë

-Mendim lidhur me fillimin e procedurës për miratimin e “Metodologjisë së llogaritjes së tarifës për shërbimin e depozitimit të gazit natyror”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

-Dhenie mendimi për “Draft marrëveshjen midis Republikës Italiane dhe Republikës së Shqipërisë në fushën e sigurimeve shoqërore”.

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi për “Marrëveshjen ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Mbretërisë së Spanjës për krijimin e një grupi të përbashkët hetimi në fushën e luftës kundër krimit”

Ministria e Drejtësisë

-Mbi bashkërendimin e projektvendimit “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 502, datë 24.06.2020, të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik i Ekspertëve””

Ministria e Drejtësisë

-Mbi bashkërendimin e projektvendimit “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 502, datë 24.06.2020, të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik i Ekspertëve”” (2)

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi mbi projektvendimin “Për miratimin në parim të protokollit për ndërlidhjen e skemave për identifikimin elektronik të shtetasve të Ballkanit Perëndimor”