Viti 2022

Kryeministria

– Mendim mbi projektligjin “Për informacionin e klasifikuar”

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi projektligjin “Për ratifikimin e Konventës të Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumentet zyrtare”

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi projektligjin “Për ratifikimin e Protokollit ndryshues të Konventës për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projetvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Protokollin ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për krijimin e task forcave të përbashkëta”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Marrëveshjen për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Emirateve te Bashkuara Arabe”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  për “Memorandum Mirëkuptimi”

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

-Dhënie mendimi  mbi një projektvendim

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  mbi projektvendimin

Kabineti i Zëvendeskryeministrit dhe Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave

-Dhënie mendimi për projektligjin “Për qeverisjen elektronike”

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Denoncimeve mbi Rekordet Korruptive””

Ministria e Drejtësisë

-Dhënie mendimi  për projektvendimin “Për mëenyrën e mbajtjes së regjistrit qendror të kërkesave për vënie në ekzekutim të urdhrave të ekzekutimit dhe ndërveprimit me bazat e tjera të të dhënave shtetërore”