Viti 2021

Enti Rregullator i Energjisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Kryeministria

– Dhënie mendimi për projektvendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri i ofruesve të shërbimit inovativ dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive të automatizuara”, të ndryshuar”.

Ministria e Brendshme

– Mendim për “Marrëveshjen mbi bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe antiterrorizmit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Emirateve të bashkuara Arabe”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.