Viti 2021

Enti Rregullator i Energjisë

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

– Mendim mbi një projektvendim

Kryeministria

– Dhënie mendimi për projektvendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri i ofruesve të shërbimit inovativ dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive të automatizuara”, të ndryshuar”

Ministria e Brendshme

– Mendim për “Marrëveshjen mbi bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe antiterrorizmit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Emirateve të bashkuara Arabe”

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Arsimit dhe Sportit

– Dhënie mendimi për projektvendimet për krijimin e bazave të të dhënave shtetërore

Ministria e Drejtësisë

– Dhënie mendimi për projektvendimin për “Miratimin e rregullave të detajuara për të dhënat parësore dhe dytësore, që regjistrohen në regjistrin elektronik të Organizatave Jofitimprurëse, për dhënësit e informacionit, ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave, si dhe nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara”

Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

– Dhënie mendimi për projektvendimin  “Për mënyrën e ngritjes, administrimit, mirëmbajtjes së bazës së të dhënave për rininë, si dhe mënyrën e ndërveprimit të saj me bazat e tjera të të dhënave shtetërore”

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

– Dhënie mendimi për projektvendimin