Viti 2020

Ministria e Brendshme

– Ridërgim mendimi mbi Memorandumin e Mirëkuptimit me Australinë.

Qendra Kombëtare e Biznesit

– Mbi draft Aneksin 1 të Marrëveshjes “Për menaxhimin dhe zhvillimin e portalit të regjistrave të biznesit të Rajonit të Evropës Juglindore”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Dhënie Mendimi

– Mbi kërkesën për informacion drejtuar shoqërive “Albtelecom” SHA, “Telecom Albania” SHA dhe Vodofone Albania” SHA.

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Departameni i Administratës Publike

– Përgjigje kërkesës tuaj për mendim.

Ministria e Financave dhe e Ekonomisë

– Mendim mbi njëprojektvendim.

Instituti i Statistikave

– Përgjigje kërkesës tuaj për mendim.                                                              Për dijeni: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë                                  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

– Përgjigje kërkesës tuaj për mendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektligj.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një protokoll bashkëpunimi.

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

– Kthim përgjigje lidhur me kërkesën për dhënie mendimi.

Avokati i Popullit

– Opinion në lidhje me kërkesën për vënien në dispozicon të dosjeve të depozituara në Kuvendin e Shqipërisë nga Avokati i Popullit për 27 kandidatët e zgjedhur në institucionet e rivlerësimit.

Ministria e Brendshme

– Kthim përgjigje.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektligj.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektligj.

Ministria e Drejtësisë

– Dërgohet mendim për një projektvendim.

Enti Rregullator i Energjisë

– Opinion mbi miratimin e rregullores “Mbi procedurat e njoftimit dhe konsultimin publik të akteve të miratuara nga Enti Rregullator i Energjisë”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projektligj.

Kryeministria

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Enti Rregullator i Energjisë

– Mendim mbi draftin e kushteve të përgjithshme të kontratës tip të furnizimit me gaz natyror për klientët fundorë që përfitojnë nga shërbimi publik i furnizimit.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi një projekligj.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektvendimin.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektvendimin.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Kryeministria

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Brendshme

– Kthim përgjigje.