Viti 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

– Kthim përgjigjie në lidhje me kërkesën për opinion ligjor.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

– Mendim mbi projektstrategjinë “Për edukimin ligjor të publikut”.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

– Përgjigjie kërkesës për mendim.

Universiteti i Tiranës

– Kthim përgjigjie lidhur me kërkesën për dhënie mendimi.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

– Kthim mbi projektligjin “Mbi masat shtërnguse ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektligjin “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi “Memorandiumin e Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme, Departamentit për Kufirin dhe Migracionin e Republikës së Shqipërisë dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi bashkëpunimin për përdorimin e informacionit për pasagjerët”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një Protokoll Ndryshues.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

– Mendim mbi projektligjin e ripunuar “Mbi masat shtëtrnguese ndërkombëtare në republikën e Shqipërisë”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi “Marrëveshjen ndërmjet Ministrisë së Brendshme të republikës së Shqipërisë dhe Byrosë Federale të Hetimit (FBI) në Departamentin e Drejtësisë të SHBA-ve për “Shkëmbimin dhe shfrytëzimin e Informatorëve në hetimet kundër terrorizmit””.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

– Përgjigjie kërkesës për mendim.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

– Kthim përgjigjie mbi Rregulloren për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike.

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A

– Dhënie mendimi lidhur me përdorimin e kamerave trupore në kuadër të veprimtarisë së Departamentit të Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve, në OSHEE Sh.a.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

– Dhënie mendimi lidhur me mundësinë e ofrimit të shërbimit “online” të “Treguesit Emëror të Pronave” nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.

Ministria e Drejtësisë

– Kthim përgjigje.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektligjin “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektligjin “Për disa shtesa në ligjin nr.71/2016 “Për kontrollin kufitar”””.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektvendimin.

Instituti i Statistikave

– Kthim përgjigje mbi kërkesën për opinion ligjor mbi konfidencialitetin statistikor.

Kryeministria

– Dërgohet mendim mbi një projektvendim.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

– Përgjigje kërkesës për mendim.

Ministria e Brendshme

– Mbi bashkërendimin e projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr.71/2016 “Për kontrollin kufitar””.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projekt-marrëveshje ndërinstitucionale.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektligjin “Për shërbimet e pagesave”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Ridërgohet mendim mbi paketën e projektligjit “Për shërbimet e pagesave”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektvendimin.