Viti 2018

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektligjin “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektmarrëveshjet e riparimit dhe protokollet e zbatimit me Marokun, Afganistanin, Irakun dhe Iranin.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi marrëveshjen për shkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-së, daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të automjeteve.

Vodafone Albania - Për dijeni Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

– Mendim lidhur me informacionin e kërkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektin e “Marrëveshjes Zbatuese mbi Mbrojtjen e të Dhënave për Konventën e Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore”

Shoqëria "A. KeR"

– Vendim Nr. 8, datë 20.02.2018 për refuzimin e ankimit administrativ

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

– Dhënie mendimi mbi projektaktet

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi “Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektvendimin “Për miratimin e rregullores “Për disenjot industriale””.

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi projektvendimin “Për miratimin e në parim të marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Eurojust-it dhe Republikës së Shqipërisë”.

Telekom Albania

Mbi kërkesën për mendim lidhur me informacionin e kërkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektvendimin “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1707 datë 29.12.2008 “Për miratimin e rregullores për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit”, të ndryshuar.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi nenin 24 të projektmarrëveshjes në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zviceriane.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektvendimin “Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga AIDSSH”

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi  projektvendimin “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1707 datë 29.12.2008 “Për miratimin e rregullores për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit”, të ndryshuar.

Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi  projektudhëzimin që buron si detyrim i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

– Mendim në lidhje me kërkesën për opinion ligjor të paraqitur nga Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

– Mendim mbi një projektvendim të Këshillit të Ministrave

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi projektmarrëveshjen “Për bashkëpunim në fushën e sigurisë së kufirit”

Ministria e Drejtësisë

– Mendim mbi projektvendimin “Për miratimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Miturit dhe Planin e Veprimit të saj”

Instituti i Statistikave

– Mendim mbi projektligjin “Për Censin e Popullsisë dhe Banesave”

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektmarrëveshje.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim mbi projektligjin “Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”.

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një memorandum bashkëpunimi.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Ridërgim mendimi mbi projektvendimin “Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi “Memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë  së Brendshme të Republikës së Kroacisë mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë së kufijve “

Kryeministria

– Mendim mbi projektligjin “Për censin e popullësisë dhe të banesave”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

– Mendim mbi projektmarrëveshjen “Për njohjen reciproke të patentë shoferëve”