Viti 2017

Shoqëria e Sigurimeve SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

– Mendimi për përpunimin dhe transferimin e të dhënave personale të klientëve të shoqërisë

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projektin e instalimit të sistemit CCTV në Zyrat e Gjendjes Civile

Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

– Mendim për projektvendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për regjistrin elektronik shëndetësor kombëtar”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

– Mendim për kërkesën për rishikim opinioni

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim mbi “Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Institutit të Policisë Shkencore”

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë

– Mendim për projektin “Transparenca e financimit të partive politike si një mekanizëm për uljen e korrupsionit në Shqipëri”

Avokati i Popullit

– Për publikimin e listës së kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Ministria e Zhvillimit Urban

– Mendim mbi projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore Arkiva Dixhitale e Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit”

Ministria e Drejtësisë

– Mendim për Draft-Memorandiumin e Mirëkuptimit

Ministria e Drejtësisë

– Mendim për projekt-marrëveshje

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

– Në lidhje me kërkesën për bashkëpunim

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-vendim

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

– Kthim përgjigje në lidhje me kërkesën për interpretim

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim mbi projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Opinion për bërjen publike të rekomandimeve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit lidhur me kandidatët për institucionet e rivlerësimit

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Opinion në lidhje me kërkesën për bërjen publike nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të dosjeve profesionale të anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Ministria e Financave

– Mendim për projektvendimin “Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit”

Ministri i Shtetit për Inovacion dhe Administratën Publike

– Mendim  “Mbi zbatimin e planit rajonal për integrimin dixhital në vijim të Samitit të Triestes”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Mendim për projektligjin “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Opinion në lidhje me bërjen publike nga Kuvendi i Shqipërisë të dokumentave që provojnë përmbushjen e kritereve ligjore nga kandidatët e përzgjedhur si anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

– Mendim lidhur me një Memorandum Mirëkuptimi

Ministria e Drejtësisë

– Mendim për projektvendim

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Kryeministria

– Mendim mbi projektligjin “Për statistikat zyrtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

– Mendim lidhur me Marrëveshjen ndërmjet Këshilit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës

Ministria e Brendshme

– Mendim mbi një projektvendim

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

– Mendim për projektvendimin “Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga AIDSSH”

Kryeministria

– Mendim për një projektvendimin

Kontrolli i Lartë i Shtetit

– Mendim lidhur me zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar