Viti 2016

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10128, datë 11.05.2009, “Për tregtinë elektronike të ndryshuar””, i ridërguar

ADISA - ZRPP

– Mendim mbi marrëveshjen e bashkëpunimit “Për përcaktimin e bashkëpunimit midis Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve të Integruara (ADISA) dhe Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP)”

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

– Mendim për projektin koncesionar të implementimit të sistemit të targave me çip (RFID)

Agjencia Kombëtare e Provimeve

– Përgjigjie lidhur me “Marrëveshjen për disa shtesa dhe ndryshime në marrëveshjen për përhapjen e të dhënave personale të studentëve nga Agjencia Kombëtare e Provimeve te Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve dhe Rrjetit Telematik për vitin akademik 2015-2016”

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

– Mendim mbi projekt-vendimin “Për krijimin dhe administrimin e regjistrit elektronik të koncesionit/partneritetit publik privat”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-ligjin e ripunuar “Për kontrollin kufitar”

Kryeministria

Mendim për përpunimin e të dhënave personale të punonjësve

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””

Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

– Mendim për projekt-vendimin “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar”

Për zbatimin e legjislacionit

për mbrojtjen e të dhënave personale në raport me ligjin nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-vendimin “Për miratimin e rregullave për njoftimin e detyrimit për vetëdeklarim të adresës nga shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, procedurës së plotësimit dhe dorëzimit të formularit të vetëdeklarimit dhe dokumenteve shoqëruese të tij, për administrimin e tyre nga autoritete përgjegjëse dhe për një shtesë buxheti Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme për vitin 2016”

Ministria e Shëndetësisë

– Kthim përgjigjie

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

– Mendim për projekt-ligjin “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

– Mendim lidhur me mundësinë e transferimit të të dhënave personale të shtetasve shqiptarë që kanë kryer shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor jashtë territorit të Shqipërisë, në adresë të kompanisë EuroParking Collection (me qendër në Britaninë e Madhe)

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Gjeorgjisë “Për bashkëpunimin në luftën kundër krimit”

Agjencia Kombëtare e Provimeve

Mendim për draft-marrëveshjen “Për përhapjen e të dhënave personale të kandidatëve për student në IAL për vitin akademik 2016-2017 nga Agjencia Kombëtare e Provimeve tek Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve dhe Rrjetit Telematik”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Policisë së Shtetit për menaxhimin elektronik të gjobave (E-gjoba)”

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për pronësinë industriale”, i ndryshuar”

Ministria e Shtetit për Inovacion dhe Administratën Publike

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10128, datë 11.05.2009 “Për tregtinë elektronike”, të ndryshuar”

Ministria e Punëve të Jashtme

– Mendim për projekt-ligjin “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Shtetit për Inovacion dhe Administratën Publike

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa disa ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-udhëzim

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-vendimin “Për miratimin në parim të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rritjen e bashkëpunimit për të parandaluar udhëtimin e terroristëve dhe për të luftuar migracionin e paligjshëm dhe krimet e rënda që lidhen me to”