Viti 2015

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim mbi draft Dokumentin e Politikave për Sigurinë Kibernetike, si dhe anekset përkatëse

Ministria e Shtetit për Çështjet Vendore

– Mendim mbi Strategjinë Ndërsektoriale dhe Planin e Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit 2015-2017

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

– Mendim për projekt-udhëzimin “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në sektorin e transportit ajror”

Ministria e Drejtësisë

– Mendim për projekt-vendimin “Për disa shtesa në vendimin nr. 824, datë 06.12.2006, të Këshillit të Ministrave”

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim për draft Strategjinë ndërsektoriale për reformën në Administratën Publike 2015-2020

Kryeministria

– Mendim për kërkesën

Ministria e Arsimit dhe Sportit

– Mendim mbi draft-udhëzimin “Për mbledhjen, përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale të punonjësve arsimorë të institucioneve arsimore parauniversitare dhe nxënësve, si dhe përmbajtjen e dosjeve të tyre personale”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Mendim për projekt-ligjet e propozuara nga deputetja Majlinda Bregu

Kryeministria

– Mendim për kërkesën për interpretim mbi fillimin e një përpunimi të ri të të dhënave personale

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim mbi projekt-vendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Policisë së Shtetit” dhe projekt-ligjin “Për shfuqizimin e ligjit nr. 8291, datë 25.02.1998 “Kodi i Etikës së Policisë” dhe relacionet shpjeguese përkatëse

Ministria e Mbrojtjes

– Mendim mbi draft Rregulloren “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”

Ministria e Shtetit për Çështjet Vendore

– Mendim mbi projekt-ligjin “Për mbrojtjen e sinjalizuesve”

Ministria e Financave

– Mendim për një projekt-vendim

 

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim për projekt-vendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të krijimit dhe administrimit të regjistrit elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Mendim mbi projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim në lidhje me shtimin e listës tip të dokumentave të klasifikuara “Sekret Shtetëror”

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim në lidhje me publikimin e të dhënave personale nëpërmjet aplikacionit apo portalit për denoncimin e problematikave në fushën tatimore

Ministria e Financave

– Mendim mbi projekt-ligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave””

SGS Automotive Albania

– Mendim për kërkesën për verifikimin paraprak të ligjshmërisë së procedurës së prenotimit online

Ministria e Financave

– Mendim mbi projekt-ligjin “Për shoqëritë e Kursim Kreditit dhe disa Unione të tyre”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim mbi projekt-ligjin “Për masat shtesë të sigurisë publike”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

– Mendim për projekt-ligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Miratimi i Pasaportës së Indikatorëve dhe Raportit

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim për projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10128, datë 11.05.2009 “Për tregtinë elektronike”, i ndryshuar”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-ligjin “Për kontrollin kufitar”

Ministria e Punëve të Brendshme

– Mendim për projekt-ligjin “Për regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”

Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

– Mendim mbi projekt-vendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

– Mendim për projekt-vendimin “Për rregullat për funksionimin, krijimin, administrimin, formatin, përmbajtjen dhe procedurat për sigurinë e regjistrit të investimeve strategjike”

Ministria e Financave

– Mendim për projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ)”

Ministria e Financave

– Mendim për projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit të Planifikimit të Buxhetit Afatmesëm (PBA)”

Ministria e Financave

– Mendim për projekt-vendimin “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit të Menaxhimit të Borxhit dhe Analizës Financiare (DMFAS)”