Vendime

Vendim nr. 8

“Për përcaktimin e shteteve me nivel të mjaftushëm të mbrojtjes së të dhënave personale”

Vendim nr. 7

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 3, datë 20/11/2012 “Për përcaktimin e shteteve, me nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale”” (i shfuqizuar)

Vendim nr. 6

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale”

Vendim nr. 5

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 2 datë 10/03/2010 “Për përcaktimin e procedurave të administrimit të regjistrimit të të dhënave, të hedhjes së të dhënave, të përpunimit dhe nxjerrjes së tyre””

Vendim nr. 4

“Për përcaktimin e rasteve për përjashtimet nga detyrimi për njoftimin e të dhënave personale që përpunohen”

Vendim nr. 3

“Për përcaktimin e shteteve me nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale” (i shfuqizuar)

Vendim nr. 2

“Për përcaktimin e procedurave të administrimit të regjistrimit të të dhënave, hedhjes së të dhënave, përpunimit dhe nxjerrjes së tyre”, i ndryshuar

Vendim nr. 1

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale” (i shfuqizuar)