Vendime

Vendim nr. 8

“Për përcaktimin e shteteve me nivel të mjaftushëm të mbrojtjes së të dhënave personale”

Vendim nr. 6

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale”

Vendim nr. 4

“Për përcaktimin e rasteve për përjashtimet nga detyrimi për njoftimin e të dhënave personale që përpunohen”

Vendim nr. 2

“Për përcaktimin e procedurave të administrimit të regjistrimit të të dhënave, hedhjes së të dhënave, përpunimit dhe nxjerrjes së tyre”, i ndryshuar