Udhëzime

Udhëzim i përbashkët nr. 464

“Për transmetimin e të dhënave të pasagjerit te Njësia e Informacionit të Pasagjerit”

Udhëzim i përbashkët nr. 463

“Për përcaktimin e institucioneve dhe organeve që marrin të dhëna personale nga shërbimi i gjendjes civile, si dhe mënyrën, llojin dhe sasinë e informacionit që duhet të marrin”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 49

Për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale Shëndetësore”

Udhëzim nr. 48

Për “Çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit, të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre”

Udhëzim nr. 47

Për “Përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përpunuara nga subjektet përpunuese të mëdha”

Udhëzim i përbashkët nr. 1181

“Për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të sigurisë publike”

Udhëzim nr. 46

“Për përcaktimin e nivelit të sigurisë për përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet sistemeve të sigurisë, në zbatim të ligjit Nr. 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike” (modeli i tabelës informuese)

Udhëzim i përbashkët nr. 515

“Për përpunimin e të dhënave personale nga rojet kufitare”

Udhëzim nr. 44

“Për kushtet, kriteret e përpunimit dhe kohën e mbajtjes së të dhënave personale” (Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve)

Udhëzim nr. 42

“Për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve për punë”

Udhëzim nr. 41

“Për lejimin e disa kategorive të transferimeve ndërkombëtare të të dhënave personale në një shtet që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale”

Udhëzim nr. 40

“Mbi përdorimin e shërbimit të internetit dhe postës elektronike zyrtare në institucionet publike në kuadër të mbrojtjes së të dhënave personale”

Udhëzim nr. 39

“Për përpunimin e të dhënave personale në regjistrat publikë” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 38

“Për veprime të Komitetit Shqiptar të Birësimit, përpara fillimit të përpunimit të të dhënave personale”

Udhëzim nr. 37

“Për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë përpunimit të shenjave të gishtave nga institucionet publike” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 36

“Mbi përpunimin e të dhënave personale në statistika zyrtare” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 35

“Për përpunimin e të dhënave personale për qëllime të fushatës zgjedhore” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 31

“Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për përjashtimin nga detyrimet përkatëse në përpunimin e të dhënave personale për qëllime gazetarie, letrare ose artistike””

Udhëzim nr. 24

“Për detyrimet e kontrolluesve përpara se të përpunojnë të dhënat personale” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 22

“Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë të të dhënave personale të përpunuara nga subjektet përpunuese të vogla”, i ndryshuar (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 20

“Mbi përpunimin e të dhënave personale në sektorin bankar” (shembull zbatimi)

Udhëzim nr. 19

“Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes kontrolluesit dhe përpunuesit në rastet e delegimit të përpunimit të të dhënave dhe përdorimin e një kontrate tip në rastet e këtij delegimi”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 18

“Për përpunimin e të dhënave personale në kuadrin e provave klinike të barnave”

Udhëzim nr. 17

“Për përcaktimin e kohës së mbajtjes së të dhënave personale që përpunohen në sistemet elektronike, nga organet e Policisë së Shtetit për qëllime parandalimi, hetimi, zbulimi dhe ndjekje të veprave penale”

Udhëzim nr. 16

“Për mbrojtjen e të dhënave personale në tregtimin e drejtpërdrejtë dhe masat e sigurisë”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 15

“Për përpunimin dhe publikimin e të dhënave personale në sistemin gjyqësor” (shembuj zbatimi)

Udhëzim nr. 14

“Për përpunimin, mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në sektorin e komunikimit elektronik të publikut”

Udhëzim nr. 12

“Për kontrollin e identitetit në hyrje të ndërtesave”

Udhëzim nr. 11

“Për përpunimin e të dhënave të punonjësve në sektorin privat”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 10

“Për përpunimin e të dhënave personale në kuadër të shërbimeve hoteliere”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 9

“Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 7

“Për përpunimin e të dhënave personale në sektorin e arsimit të lartë”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 6

“Mbi përdorimin korrekt të SMS-ve për qëllime promocionale, reklama, informacione, shitjeve direkte nëpërmjet telefonisë celulare”

Udhëzim nr. 4

“Për marrjen e masave të sigurisë së të dhënave personale në veprimtarinë e fushës së arsimit”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 3

“Mbi përpunimin e të dhënave personale me sistemin e video survejimit në ndërtesa dhe mjedise të tjera”, i ndryshuar (shembull zbatimi) (modeli standard i tabelës informuese)