Nr.Drejtoria/StrukturaDetyrat funksionaleArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CV
1KABINETI

Drejtor

Këshilltar

Zëdhënës
Bën organizimin e punës dhe ndjek korrespondencën hyrëse e dalëse.
Kabineti asiston Komisionerin në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së tij. Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për realizimin e detyrave dhe koordinimin e tyre në funksion të raportimit tek Komisioneri.


……. (CV)

……. (CV)

……. (CV)
2DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës

Drejtor

Inspektorët

Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave

Drejtor

Inspektorët
Garantimi i të drejtës për informim nëpërmjet monitorimit të punës së autoriteteve publike gjatë zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, kryerjen e sondazheve, dhënien e rekomandimeve, bashkëpunimin me autoritetet publike, trajtimin e ankesave, kryerjen e inspektimeve deri në vendosje të sanksioneve për shkeljet e konstatuara.
……. (CV)


……. (CV)……. (CV)

3DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit

Drejtor

Inspektorët

Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave

Drejtor

Inspektorët
Garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale nëpërmjet trajtimit të ankesave, kërkesave për transferim ndërkombëtar dhe kryerjes së njoftimit nga kontrolluesit. Kryerja e hetimit administrativ në kontrollues publik e privat, mbi realizimin e përpunimit të të dhënave personale sipas kërkesave të ligjit, trajtimi i rasteve/praktikave të adresuara nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

……. (CV)
……. (CV)
……. (CV)

4Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe integrimit

Drejtor

Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative

Shef sektori

Inspektorët

Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shef sektori

Specialistët
Zhvillimi i kuadrit ligjor në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Mbështetje dhe koordinim i gjithë veprimtarisë së punës së Zyrës së Komisionerit. Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore në kuadrin institucional. Promovimi i praktikave më të mira të komunikimit me publikun dhe median në mbrojtje të të drejtave të individit si dhe identifikimi në nivel të lartë i Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare në kuadër të integrimit evropian.…….(CV)


5Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Drejtor

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun

Shef sektori

Specialist IT

Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës

Specialist për marrëdhënien e publikun

Nëpunës informacioni

Sektori i Shërbimeve dhe Financës

Shef sektori (personi përgjegjës për prokurimet)

Specialist financë-buxhet/shërbime

Specialist redaktor/protokoll/arkiv

Magazinier/shofer

Punonjës pastrimi
Mbështetje, organizim, krijimi i kushteve të brendshme, nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv, efiçent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar që politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore të ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit, si dhe në procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore. Siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korespondencës brenda e jashtë insitucionit.
……. (CV)
Gjithsej 44 punonjës