FunksioniNr. i punonjësveKategoria/Klasa
Gjithsej44 punonjës
I. Komisioneri1I-D Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006, i ndryshuar
II. Kabineti(3)VKM. 187 datë 08.03.2017
Drejtor 1II-a
Këshilltar 1II-b 
Zëdhënës 1II-b 
III. Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit(10)
Drejtor i Përgjithshëm 1II-a
III/I. Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës
Drejtor1II-b 
Inspektor3III-a
III/II. Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave
Drejtor1II-b 
Inspektor4III-a
IV. Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale(12)
Drejtor i Përgjithshëm1II-a
IV/I. Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit
Drejtor1II-b
Inspektor4III-a
IV/II. Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave
Drejtor1II-b
Inspektor5III-a
V. Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Integrimit(7)
Drejtor 1II-b
V/I. Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative
Shef sektori 1III-a
Inspektor 2III-a
V/II. Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Shef sektori 1III-a
Specialist 2III-b
VI. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës (11)
Drejtor 1II-b
VI/I. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun
Shef sektori 1III-a
Specialist IT 1III-b
Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës 1III-b
Specialist për marrëdhëniet me publikun 1 III-b
Nëpunës informacioni 1Kl. II (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)
VI/II. Sektori i Shërbimeve dhe Financës
Shef sektori (person përgjegjës për prokurimet)1III-a
Specialist financë - buxhet/shërbime1III-b
Specialist redaktor/protokoll/arkiv1IV-a
Magazinier/shofer1Kl. V (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)
Punonjës pastrimi1Kl. I (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)