Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2023

Nr. Rendor Data e kërkesësObjekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
0118.01.2023Informacion mbi rrjedhjen e të dhënave personale31.01.2023Përgjigje nr.01E plotëNuk ka
0201.02.2023Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2022 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2022 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? (për aq sa mund të identifikohen)
Sa është numri total i ankesave të bëra nga OJF për vitin 2022 dhe çfarë vendimesh janë marrë në rastet konkrete ?

08.02.2203Në lidhje me pyetjen e parë të kërkesës, gjatë vitit 2022 janë depozituar pranë Zyrës së Komisionerit 1032 ankesa me objekt "Refuzim dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare" ndaj Autoriteteve Publike. Gjithashtu u shqyrtuan dhe 49 ankesa të mbartura nga viti 2021 (në total 1081 ankesa).
Të gjitha vendimet janë të publikuara në faqen zyrtare dhe mund t'i konsultoni nëpërmjet linkut: https://www.idp.al/vendime-2022-ddi/.
Për sa i përket pyetjes së dytë, lidhur me ankesat e depozituara nga ana e gazetarëve, për
aq sa mund të identifikohet, rezultojnë se janë 456 ankesa nga gazetarë.
Lidhur me pyetjen e tretë, rezulton se nga organizatat jofitimprurese (OJF) janë depozituar 196 ankesa.

Zyra e Komisionerit publikon çdo vit listën e plotë të ankesave në portalin pyetshtetin.al, me të cilën mund të konsultoheni lehtësisht në lidhjen https://www.pyetshtetin.al/wp-content/uploads/2023/02/Regjistri-i-ankesave-2022.pdf
E plotëNuk ka
0308.02.2023Sa kërkesë –ankesa ka administruar Zyra juaj lidhur me mohimin e dhënies së informacionit nga autoritetet publike në Republikën e Shqipërisë për vitin 2022? Sa nga këto kërkesa mbas hetimit administrativ kanë përfunduar me masa administrative për moszbatimin e e ligjit 119/2014 për vitin 2022.


13.02.2023Gjatë vitit 2022 janë depozituar pranë Zyrës së Komisionerit 1032 ankesa me objekt "Refuzim dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare" ndaj Autoriteteve Publike. Gjithashtu u shqyrtuan dhe 49 ankesa të mbartura nga viti 2021 (në total 1081 ankesa).
Të gjitha vendimet janë të publikuara në faqen zyrtare dhe mund t'i konsultoni nëpërmjet linkut: https://www.idp.al/vendime-2022-ddi/.
Gjithashtu, Zyra e Komisionerit publikon çdo vit listën e plotë të ankesave në portalin pyetshtetin.al, me të cilën mund të konsultoheni lehtësisht në lidhjen https://www.pyetshtetin.al/wp-content/uploads/2023/02/Regjistri-i-ankesave-2022.pdf
E plotëNuk ka
0409.02.2023Sa është buxheti vjetor 2022 i Zyrës së Komisionerit? Sa është numri i punonjësve të këtij institucioni? Sa ka kushtuar spoti dhe fushata sensibilizimi i ligjit 119/2014 që shfaqet në RTSH?13.02.2023Buxhetin vjetor të miratuar për vitin 2022 gjendet i publikuar në faqe zyrtare në linkun e mëposhtëm

https://www.idp.al/buxheti-i-zyres-se-komionerit/

Organikën e plotë të Zyrës së Komisionerit dhe numrin e punonjëve e gjeni të publikuar në linkun e mëposhtëm.

https://www.idp.al/organika-2/

Zyra e Komisionerit nuk ka dërguar për transmetim pranë TVSH spot sensibilizues për për ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
Nëse ju i referoheni transmetimit të videos ndërgjegjësuese me rastin e 28 Janarit 2023 - Ditës Ndërkombëtare për të Mbrojtjen e të Dhënave Personale https://www.youtube.com/watch?v=CA82nXxoWWo , e transmetuar në TVSH në datat 27 - 29 janar 2023 nuk ka pasur kosto financiare. Kopja e shkresës bashkëlidhur ju sqaron në lidhje me rastin.
E plotëNuk ka