Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2022

Nr. Rendor Data e kërkesësObjekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
0105.01.2022Informacion mbi numrin e ankesave te administruara, dhe numrin e sanksioneve te vendosura ne zbatim te ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” nga Zyra e Komisionerit gjate vitit 2021.07.01.2022Gjatë vitit 2021, janë administruar pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 992 ankesa me objekt “Refuzim dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare” ndaj Autoriteteve Publike. Gjithashtu u shqyrtuan 44 ankesa të mbartura nga viti 2020 duke e çuar në 1036 numrin e ankesa të shqyrtuara gjatë këtij viti. Aktualisht, rezultojnë 698 ankesa nga Autoritetet Publike, të cilët, pas ndërhyrjes së Zyrës së Komisionerit, kanë proceduar me dhënien e informacionit gjatë procesit te hetimit administrativ.
Nderkaq 158 ankesa kanë rezultuar jashtë objektit, 33 jashtë afatit, 36 të paplota, 19 të refuzuar bazuar në kufizimet e së drejtës për informim në përputhje me nenin 17 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe 2 ankesa janë pezulluar. 49 ankesa janë mbartur për shqyrtim në vitin 2022.
Në përfundim, Zyra e Komisionerit ka dalë me 41 vendime, prej të cilave 36 vendime urdhërimi, 1 vendim rrëzimi, 2 vendime mospranimi dhe 2 vendime me sanksion administrative gjobë.
Në lidhje me pyetjet 3 dhe 4 Zyra e Komisionerit nuk e disponon informacionin në mënyrën e kërkuar. Gjithësesi, Zyra e Komisionerit publikon çdo vit listën e ankesave në faqen pyetshtetin.al me të cilën mund të konsultoheni lehtësisht në linkun e mëposhtëm https://www.pyetshtetin.al/lista-e-ankesave-janar-dhjetor-2021/

Gjithashtu, Zyra e Komisioneri ka dhënë 7 vendime me sanksion administrativ gjobë, ku 5 sanksione administrative janë vendosur ndaj titullarëve të autoriteteve publike me objekt mos zbatimin e Programit të Transparencës së autoritetit publik, dhe 2 sanksione adminstrative janë vendosur ndaj personave përgjegjës të cilët janë bërë pengesë për mos dhënien e informacionit publik.
Për sa më sipër, 5 vendime janë ankimuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, nga të cilat për 2 çështje gjykata ka vendosur pranimin e kërkesë padisë ndërsa për 3 të tjera vijon procesi gjyqësor.
Për 1 vendim me sanksion gjobë, Zyra e Komisionerit i është drejtuar me kërkesë Zyrës Përmbarimore për të vijuar me ekzekutimin në mënyrë të detyrueshme, ndërsa 1 vendim vijon të jetë brenda afatit ligjor për ekzekutim vullnetar të tij.

E plotëNuk ka
0211.01.2022Kërkesa nr.212.02.2022Pergjigja nr.2 E plotëNuk ka
0319.01.2022Në çfarë faqeje të internetit mund të gjej vendime administrative të Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale19.01.2022Faqja zyrtare e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është www.idp.al. Aty mund të gjeni informacion të plotë mbi vendimet e Zyrës së Komisionerit në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e informimit" https://www.idp.al/vendimerekomandime/; në zbatim të ligjit nr. 9887/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar dhe ligjit nr. 145/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik" https://www.idp.al/vendime-njkp/E plotëNuk ka
0426.01.2022Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2021 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete?
Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2021 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete?(për aq sa mund të identifikohen)
Sa është numri total i ankesave të bëra nga OJF për vitin 2021 dhe çfarë vendimesh janë marrë në rastet konkrete ?
27.01.2022Në lidhje me pyetjen e parë të kërkesës për informacion ju informojmë se gjatë vitit 2021 janë depozituar pranë Zyrës së Komisionerit 992 ankesa me objekt "Refuzim dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare" ndaj Autoriteteve Publike. Gjithashtu, u shqyrtuan edhe 44 ankesa të mbartura nga viti 2020. Nga këto, Komisioneri është shprehur me vendim per 41 ankesa, prej të cilave 36 vendime urdhërimi, 1 vendim rrëzimi, 2 vendime mospranimi dhe 2 vendime me sanksion administrativ gjobë. Të gjitha vendimet janë të publikuara në faqen zyrtare dhe mund t'i konsultoni nëpërmjet linkut https://www.idp.al/vendime-2021-ddi/
Për sa i perket pyetjes së dytë, lidhur me ankesat e depozituara nga ana e gazetarëve, për aq sa mund të identifikohet, rezultojnë se janë 409 ankesa nga gazetarë, prej të cilave janë dhënë 20 vendime (16 urdhërime, 2 mospranimi dhe 2 sanksion gjobe).
Lidhur me pyetjen e tretë, rezulton se nga organizatat jofitimprurese (OJF) janë depozituar 231 ankesa, ndaj te cilave janë dhënë 12 vendime urdhërimi.
Zyra e Komisionerit publikon çdo vit listën e plotë të ankesave në portalinpyetshtetin.al, me të cilën mund të konsultoheni lehtësisht në lidhjen https://www.pyetshtetin.al/lista-eankesave-janar-dhjetor2021/
Gjithashtu, duke përfituar nga ky rast, ju shprehim konsideratën tonë në punën e vazhdueshme kundrejt promovimit të transparencës, duke u bërë në këtë mënyrë partnere të vyer të Zyrës së Komisionerit në përmbushje të këtij misioni.
Megjithatë, ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" përcakton qartë procedurat për njohjen me informacion publik. Në këtë këndvështrim, platformat që i shërbejne këtij qëllimi, janë shumë të vlerësuara në drejtim të promovimit të së drejtës së qytetarëve për njohje me informacion publik, por për ti shërbyer sa më mire këtij qellimi, duhet të zbatohet kuadri ligjor me korrektësi. Për këtë qëllim, do t'ju inkurajonim që të zbatohen dispozitat e Kodit Civil mbi përfaqësimin, në ato raste kur Qendra "Res Publica" vepron në emër të qytetarëve të ndryshëm, të cilët kërkojnë njohjen me informacion publik sikurse ndodh në vazhdimësi.

E plotëNuk ka
0531.01.2022Kërkesë për informacion mbi ligjin e zbatueshem, për dispozitat ligjore, rregullore etj, që e lejojnë apo jo një subjekt punëdhënës të vendosë kamera sigurie në ambientet brenda zyres!
Cilat janë rastet/ kushtet që është e lejuar dhe cilat jo, cilat janë arsyet që e justifikojnë një subjekt të vendosë kamera në ambjentin brenda zyrës dhe ku duhet te shprehen/ evidentohen keto arsye
Si mund të mbrohemi në rastin kur punëmarrësi ndodhet në një subjekt kur janë të vendosura kamerat në ambjentin brenda zyres
01.02.2022Referuar kërkesës tuaj për informacion, Zyra e Komisionerit ju bën me dije se të dhënat “imazhe-video” të cilat shërbejnë për identifikimin e subjektit, konsiderohen “të dhëna personale” në kuptim të pikës 1 të nenit 3 të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar (në vijim, “Ligji”). Ndërsa, në Udhëzimin nr. 3 datë 08.09.2011 mbi “Mbi përpunimin e të dhënave personale me sistemin e videosurvejimit në ndërtesa dhe mjedise të tjera”, janë përcaktuar rregullat e përgjithshme për përpunimi e ligjshëm të të dhënave personale me anë të një sistemi video survejimi. Me qëllim përcaktimin e rregullave mbi përpunimin e të dhënave personale të punonjësve (grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, renditja, përshtatja, ndreqja, këshillimi, shfrytëzimi, përdorimi, bllokimi, fshirja ose shkatërrimi, transmetimi etj) të punësuar në sektorin privat, Zyra e Komisionerit ka miratuar dhe publikuar në faqen zyrtare (https://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/03/udhezim_nr_11_i_integruar.pdf) Udhëzimin nr. 11 datë 05.03.2010 mbi “Përpunimin e të dhënave të punonjësve në sektorin privat” i ndryshuar (në vijim “Udhëzimi”). Sa i përket përdorimit të sistemit të video-survejimi (CCTV) në ambientet e punës, në pikën 10 të këtij Udhëzimi parashikohet “Përpunimi i të dhënave nëpërmjet kamerave të vëzhgimit në vendin e punës” dhe në pikën 11 të tij parashikohet “Transparenca gjatë vëzhgimit me kamera”.
Sa më sipër, në rast se konstatoni se të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë jo të drejtë, atëherë keni të drejtë të ankoheni pranë Zyrës së Komisionerit dhe të kërkoni ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur, sipas parashikimit në nenin 16 të Ligjit.
E plotëNuk ka
0601.02.2022Informacion zyrtar në lidhje me auditet e zhvilluara përgjatë vitit 2019 e në vijim nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në institucionet e administratës publike dhe personat fizik/juridik të cilat janë certifikuar me ISO 27001. Në rast auditimi, vënien në dispozicion të një kopje të rezultateve të hetimit administrativ të përmbyllur me akt administrativ.
Informacion zyrtar në lidhje me rastet e revokimit të certifikimit apo të autorizimit për organet certifikuese përgjatë periudhës 2019 e në vijim.
10.02.2022Përgjigja nr.6E plotëNuk ka
0723.02.2022Jashtë objektit të ligjit10.02.2022Shqyrtuar si ankesë për cënim të të dhënave personale

E plotë
Nuk ka
0801.03.2022Kërkesë për Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile08.03.2022DeleguarE plotëNuk ka
0911.03.2022Kopje të Strategjisë për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2021-2023;
Kopje të rekomandimeve/opinioneve të Komisionerit për rishikimin e Udhëzimit Nr. 4059/2 datë 07.06.2016 “Për mënyrën e publikimit të vendimeve gjyqësore në portalin elektronik të gjykatave si dhe në faqet zyrtare të internetit të gjykatave”.

15.03.2022Në lidhje me kërkesën e parë, ju bëjme me dije se dokumentet strategjike të Zyrës së Komisionerit i konsultoni në lidhjen https://www.idp.al/strategji-te-kdimdp/.

Po ashtu, ju informojmë se “Strategjia për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2021-2023” nuk disponohet, për arsye të zbatimit të Projektit të Binjakëzimit IPA 2017 “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e Bashkimit Evropian” dhe ndryshimeve ligjore për të dy fushat e veprimtarisë së institucionit, gjatë vitit 2021.

Për sa më sipër, me asistencën e ekspertëve të Projektit të Binjakëzimit është hartuar “draft Strategjia institucionale për periudhën 2022-2024”. Në zbatim të programit vjetor të punës 2022, është parashikuar miratimi i saj brenda 6 mujorit të parë të këtij viti.

Lidhur me kërkesën, mbi kopje të rekomandimeve/opinioneve të Komisionerit për rishikimin e Udhëzimit Nr. 4059/2 datë 07.06.2016 “Për mënyrën e publikimit të vendimeve gjyqësore në portalin elektronik të gjykatave si dhe në faqet zyrtare të internetit të gjykatave” ju bëjmë me dije se Zyra e Komisionerit nuk disponon asnjë rekomandim/opinion për sa më sipër.
E plotëNuk ka
1016.03.2022Numri i kontrolleve të realizuara nga Komisioneri lidhur me tarifat për dhënien e informacionit të bëra publike nga autoritetet publike për periudhën 2020-2021?
Në sa raste është urdhëruar ndryshimi i tarifave
17.03.2022Zyra e Komisionerit ka administruar gjatë kësaj periudhe 2 raste për të cilat është kërkuar rishqyrtimi i tarifave të aplikuara nga Autoriteti Publik/Instituti i Ndërtimit për dhënien e informacionit.
Në vijim, bazuar në pikën 3, të nenit 13 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, në të cilën parashikohet se: “Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shqyrton periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, tarifat e bëra publike nga autoritet publike dhe, sipas rastit, urdhëron ndryshimin e tyre”, Zyra e Komisionerit, ka filluar procedurën duke kërkuar bashkëpunimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në përputhje me parashikimin e mësipërm, me qëllim rivlerësimin dhe përcaktimin e kostos së riprodhimit të dokumentacionit.

E plotëNuk ka
1113.04.2022Informacion mbi rezultatet e hetimit administrative të Zyrës së Komisionerit mbi rrjedhjen e të dhënave personale të zgjedhësve, të nëpunësve/punonjësve dhe të targave22.04.2022Bashkëlidhur pergjigjaE plotëNuk ka
1219.04.2022Informacion mbi Mbrojtjen e të dhënave personale gjatë survejimit me kamera në ambiente publike29.04.2022Bashkelidhur pergjigjaE plotëNuk ka