Programi model i Transparencës për Autoritetet Publike

Urdhër nr. 35, dt. 31/03/2021

Për një ndryshim në urdhrin nr. 187, datë 18.12.2020 “Për miratimin e Programit të Transparencës të rishikuar” të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Urdhër nr. 36, dt. 31/03/2021

Për një ndryshim në urdhrin nr. 188, datë 18.12.2020 “Për miratimin e Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve të rishikuar” të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Urdhër nr. 187, dt. 18/12/2020

“Për miratimin e Programit të Transparencës të rishikuar”

Urdhër nr. 188, dt. 18/12/2020

“Për miratimin e Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve të rishikuar”

Urdhër nr. 14, dt. 22/01/2015

“Për miratimin e Programit model të Transparencës”, i ndryshuar

“Modeli i kërkesës” (shkarko) dhe “Modeli i Përgjigjes” (shkarko)“Për dhënie të informacionit/ dokumentacionit” që rekomandohet të përdoret nga Autoritetet Publike, sipas lidhjes nr. 3;

Aktet shkresore që rekomandohen të përdoren nga Autoritetet Publike për vendimmarrjet sipas lidhjes nr. 4:

a. “Për refuzimin e formës së kërkuar” (neni 14/4) (shkarko);

b. “Për zgjatjen e afatit” (neni 15/3) (shkarko)

c. “Për rishikimin e dokumenteve të klasifikuara dhe shtyrjen e afatit”, (neni 17/5) (shkarko).