Organika

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

FunksioniNr. i punonjësveKategoria/Klasa
Gjithsej 37 punonjës
I. Komisioneri1I-D Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006, i ndryshuar
 II KabinetiVKM. 187 datë 8.3.2017
Këshilltar 1 II - b 
Sekretar 1
III. Drejtoria  për të Drejtën e Informimit
Drejtor 1 II-b
 Inspektorë 5 III-a
IV. Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave  Personale
Drejtor 1II-b
Inspektorë 4III-a
V. Drejtoria e Hetimit Administrativ
Drejtor 1 II-b
Inspektorë 4 III-a
VI. Drejtoria e Çështjeve Juridike
Drejtor 1  II-b
VI/I. Sektori i Legjislacionit
Shef sektori 1 III - a
 Specialistë  2 III - b
VI/II. Sektori i Procedurave Administrative
Inspektorë 2  III - a
VII. Drejtoria e Komunikimit dhe  Marrëdhënieve me Jashtë 
Drejtor 1 II-b
VII/I. Sektori i Komunikimit me Median  dhe Publikun
Specialistë 2 III-b
VII/II. Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë  dhe Projekteve
Shef sektori 1 III-a
Specialistë 2 III-b
VIII. Drejtoria e Shërbimeve të Brendëshme  dhe Financës
Drejtor 1  II-b
Specialist i burimeve njerëzore/ analist i punës 1  III-b
Specialist IT 1  III-b
Specialist buxhet-financë/shërbime 1  III-b
Specialist redaktor/protokoll/arkiv  1   IV-a
Shofer  1 Kl. IV (VKM nr.717, datë 23.6.2009 i ndryshuar)