Organika

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

FunksioniNr. i punonjësveKategoria/Klasa
Gjithsej60 punonjës
I. Komisioneri1I-D Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006, i ndryshuar
II. Kabineti(3)VKM. 187 datë 08.03.2017
Drejtor 1II-a
Këshilltar 1II-b 
Zëdhënës 1II-b 
III. Sekretar i Përgjithshëm 1I - b
IV. Njësia e Auditit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (2)
Inspektor 2 III - a
V. Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit(15)
Drejtor i Përgjithshëm 1II-a
V/I. Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës
Drejtor 1II-b 
Inspektor 5III-a
V/II. Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave
Drejtor 1II-b 
Inspektor 5III-a
V/III. Sektori për të Dhënat e Hapura dhe Konsultimin Publik
Inspektor 2III - a
VI. Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (20)
Drejtor i Përgjithshëm 1II-a
VI/I. Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit
Drejtor 1II-b
Inspektor 6III-a
VI/II.Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave
Drejtor 1II-b
Inspektor 6III-a
VI/III.Drejtoria e Mbikëqyrjes në Fushën e Drejtësisë Penale dhe Sigurisë Publike
Drejtor 1 II - b
Inspektor 4III - a
VII. Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Integrimit (7)
Drejtor 1II-b
VII/I Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative
Shef sektori 1III-a
Inspektor 2III-a
VII/II Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Shef sektori 1III-a
Specialist 2III-b
VIII. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës  (11)
Drejtor 1II-b
VIII/I. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Publikun
Shef sektori 1III-a
Specialist IT 1III-b
Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës 1III-b
Specialist për marrëdhëniet me publikun 1 III-b
Nëpunës informacioni 1Kl. II (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)
VIII/II. Sektori i Shërbimeve dhe Financës
Shef sektori (person përgjegjës për prokurimet) 1III-a
Specialist financë - buxhet/shërbime 1III-b
Specialist redaktor/protokoll/arkiv 1IV-a
Magazinier/shofer 1Kl. V (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)
Punonjës pastrimi 1Kl. I (VKM nr. 234, dt. 20.04.2022)