Njoftime për shtyp

Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës

Shqipëria depoziton instrumentet e ratifikimit në Këshillin e Evropës për modernizimin e Konventës “Për mbrojtjen e individëve nga procedimi automatik i të dhënave personale” (Protokolli CETS No. 223, njohur si Konventa 108+) dhe Konventën 205 “Mbi aksesin në...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si autoriteti mbikëqyrës i legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, vlerëson me seriozitet çdo rast të cenimit/shkeljes të kësaj të drejte dhe lirie themelore të njeriut....