Njoftime për shtyp

Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, priti në një takim Ambasadoren e Republikës së Francës në Shqipëri, znj. Elisabeth Barsacq. Komisioneri shprehu falënderimin për kontributin dhe mbështetjen që...

Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës

Shqipëria depoziton instrumentet e ratifikimit në Këshillin e Evropës për modernizimin e Konventës “Për mbrojtjen e individëve nga procedimi automatik i të dhënave personale” (Protokolli CETS No. 223, njohur si Konventa 108+) dhe Konventën 205 “Mbi aksesin në...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si autoriteti mbikëqyrës i legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, vlerëson me seriozitet çdo rast të cenimit/shkeljes të kësaj të drejte dhe lirie themelore të njeriut....