Njoftime për shtyp

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po ndjek me vëmendje të shtuar respektimin, nga kontrolluesit publik dhe privat, të dispozitave të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar...

Publikohet newsletter “E drejta për informim”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, prej muajit korrik 2020, nis publikimin e newsletter-it “E drejta për informim”. Kjo formë komunikimi ka për qëllim të nxisë njohjen e publikut me zbatimin e legjislacionit në fushën...