IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Kontaktoni Zyrën e Komisionerit

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,
              Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: info@idp.al

Tel: +35542237200
Fax: +35542233977
Nr. i Gjelbër: 08002050

Aktiviteti: 08:00-16:30, e hënë deri të enjten; 08:00-14:00 të premten
NIPT: K82418454I