Kontaktet

Zyra e Projektit të Binjakëzimit
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KDIMDP)
Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,Kodi postar 1001, Tiranë
Email: twinning@idp.al

Këshilltari Rezident i Binjakëzimit, Z. Nicola IANUTOLO
Tel: +355 676898279
Email: nicola.ianutolo@csi.it

Homologe e Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit, Znj. Blerta NERGUTI (XHAKO)
Drejtor i Departamentit për Çështjet Ligjore, KDIMDP
Tel.: +355 68 20 53 550
Email: blerta.xhako@idp.al

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shqipëri
Drejtuese Projekti e Vendit Përfitues, Znj. Besa VELAJ (TAUZI),
Drejtore e Kabinetit e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Email: besa.velaj@idp.al

Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), Itali
Drejtues Projekti i Vendit Anëtar, Z. Luigi MONTUORI,
Drejtor i Shërbimit për BE dhe Çështjet Ndërkombëtare pranë GPDP
Email: l.montuori@gpdp.it

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri
Enzo DAMIANI, Oficer Programi, Tregu i Brendshëm, Inovacioni dhe Konkurrenca
Email: Enzo.DAMIANI@eeas.europa.eu

Njësia Qendrore e Financave dhe Kontratave (CFCU)
Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Shqipëri
Znj. Veronika KORKAJ, Drejtor i Përgjithshëm
Email: Veronika.Korkaj@financa.gov.al