DREJTORITË

Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorive; lista e punonjësve; arsimi dhe kualifikimet e drejtuesve.

Nr.Drejtoria/StrukturaArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CVDetyrat funksionale
1KABINETI

Drejtor

Këshilltar

Zëdhënës


Besa Velaj (CV)

... (CV)

Redi Skënderaj (CV)

Bën organizimin e punës dhe ndjek korrespondencën hyrëse e dalëse.
Kabineti asiston Komisionerin në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së tij. Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për realizimin e detyrave dhe koordinimin e tyre në funksion të raportimit tek Komisioneri.


2DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës

Drejtor

Inspektorët:


Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave

Drejtor

Inspektorët:





Elona Hoxhaj (CV)






Gentiana Milkani (CV)

Alketa Koja
Segi Berberi
...



... (CV)

Eneida Bardhoshi
Entela Mollaj
Silvi Skënderaj
...

Garantimi i të drejtës për informim nëpërmjet monitorimit të punës së autoriteteve publike gjatë zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, kryerjen e sondazheve, dhënien e rekomandimeve, bashkëpunimin me autoritetet publike, trajtimin e ankesave, kryerjen e inspektimeve deri në vendosje të sanksioneve për shkeljet e konstatuara.

3DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit

Drejtor

Inspektorët:





Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave

Drejtor

Inspektorët:





Pjerina Gaxha (CV)




...

Enida Malaj
Redi Londo
Silvana Sata
Ueda Harizi






... (CV)

Alda Maksuti
Dejvis Hebibasi
Eldi Sherifi
Neritan Sulaj
Rigers Bodurri

Garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale nëpërmjet trajtimit të ankesave, kërkesave për transferim ndërkombëtar dhe kryerjes së njoftimit nga kontrolluesit. Kryerja e hetimit administrativ në kontrollues publik e privat, mbi realizimin e përpunimit të të dhënave personale sipas kërkesave të ligjit, trajtimi i rasteve/praktikave të adresuara nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

4Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Integrimit

Drejtor

Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative

Shef sektori

Inspektorët:

Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shef sektori

Specialistët:




Blerta Xhako (CV)






Meri Kujxhija

Merisa Çeloaliaj
Pamela Beleraj




Eldor Budo

Denada Hysi
...

Zhvillimi i kuadrit ligjor në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Mbështetje dhe koordinim i gjithë veprimtarisë së punës së Zyrës së Komisionerit. Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore në kuadrin institucional. Promovimi i praktikave më të mira të komunikimit me publikun dhe median në mbrojtje të të drejtave të individit si dhe identifikimi në nivel të lartë i Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare në kuadër të integrimit evropian.

5Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Drejtor

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun

Shef sektori

Specialist IT

Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës

Specialist për marrëdhënien e publikun

Nëpunës informacioni

Sektori i Shërbimeve dhe Financës

Shef sektori (personi përgjegjës për prokurimet)

Specialist financë-buxhet/shërbime

Specialist redaktor/protokoll/arkiv

Magazinier/shofer

Punonjës pastrimi





Lindita Morina (CV)






...

...

Malvina Tagani



Elinda Sulejmani



Marsela Dede




Irma Arapi



Lindita Xhakaj


Brizeida Veliaj


Arben Berberi

Albina Salku

Mbështetje, organizim, krijimi i kushteve të brendshme, nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv, efiçent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar që politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore të ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit, si dhe në procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore. Siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korespondencës brenda e jashtë insitucionit.

Gjithsej 44 punonjës