DREJTORITË

Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorive; lista e punonjësve; arsimi dhe kualifikimet e drejtuesve.

Nr.Drejtoria/StrukturaDetyrat funksionaleArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CV
1KABINETI

Këshilltar
Besa Velaj (Tauzi)

Sekretar
...
Bën organizimin e punës dhe ndjek korrespondencën hyrëse e dalëse.
Këshilltari asiston Komisionerin në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së tij. Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për realizimin e detyrave dhe koordinimin e tyre në funksion të raportimit tek Komisioneri
Sekretari kujdeset për agjendën dhe korrespodencën e Komisionerit.
Keshilltar (CV)
Besa Velaj (Tauzi)
2DREJTORIA PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Drejtor
Elona Hoxhaj

Inspektorët
Alketa Koja
Amarilda Xhyheri
Eneida Bardhoshi
Entela Mollaj
Silvi Skënderaj
Garantimi i të drejtës për informim nëpërmjet monitorimit të punës së autoriteteve publike gjatë zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, kryerjen e sondazheve, dhënien e rekomandimeve, bashkëpunimin me autoritetet publike, trajtimin e ankesave, kryerjen e inspektimeve deri në vendosje të sanksioneve për shkeljet e konstatuara.Drejtori (CV)
Elona Hoxhaj
3DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Drejtor
Pjerina Gaxha

Inspektorët
Edrin Fidhe
Enida Malaj
Neritan Sulaj
Redi Londo
Garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale nëpërmjet trajtimit të ankesave, kërkesave për transferim ndërkombëtar dhe kryerjes së njoftimit nga kontrolluesit. Zhvillimi i hetimeve administrative dhe verifikimi i zbatimeve të rekomandimeve nga ana e kontrolluesve.Drejtori (CV)
Pjerina Gaxha
4DREJTORIA E HETIMIT ADMINISTRATIV

Drejtor
Emirjon Marku

Inspektorët
Andri Gjini
Elda Meta
Eldi Sherifi
Pamela Beleraj
Kryerja e hetimit administrativ në kontrollues publikë e privatë, mbi realizimin e përpunimit të të dhënave personale sipas kërkesave të ligjit, trajtimi i rasteve/praktikave të adresuara nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.Drejtori (CV)
Emirion Marku
5DREJTORIA E ÇËSHTJEVE JURIDIKE

Drejtor
Blerta Xhako

Sektori i Procedurave Administrative
Inspektorët
Silvana Sata
...

Shefi i Sektorit të Legjislacionit
Meri Kujxhija

Specialistët e Sektorit të Legjislacionit
Margen Madhi
Merisa Çeloaliaj
Zhvillimi i kuadrit ligjor në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Mbështetje dhe koordinim i gjithë veprimtarisë së punës së Zyrës së Komisionerit. Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore në kuadrin institucional.Drejtori (CV)
Blerta Xhako
6DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Drejtor
Irma Arapi

Shefi i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve
Eldor Budo

Specialistët e Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve
Denada Hysi
Segi Berberi

Specialistët e Sektorit të Komunikimit me Median dhe Publikun
Elinda Sulejmani
Redi Skënderaj
Promovimi i praktikave më të mira të komunikimit me publikun dhe median në mbrojtje të të drejtave të individit si dhe identifikimi në nivel të lartë i Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare në kuadër të integrimit evropian.Drejtori (CV)
Irma Arapi
7DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE FINANCËS

Drejtor
Lindita Morina

Specialist i burimeve njerëzore
Malvina Tagani

Specialist IT
Erald Mullaraj

Specialist financë– buxheti
Lindita Xhakaj

Specialist protokoll-arkivi
Brizeida Veliaj
Mbështetje, organizim, krijimi i kushteve të brendshme, nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv, efiçent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar që politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore të ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit, si dhe në procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore. Siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korespondencës brenda e jashtë insitucionit.Drejtori (CV)
Lindita Morina