Njoftim për shtyp

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpreh mirënjohjen për të gjitha autoritetet (kontrollues) publike qendrore e të varësisë, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore që iu përgjigjën nismës për postimin në faqet...
Njoftim për shtyp

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale e konsideron bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile (OjF) dhe median të rëndësishëm për njohjen, ndërgjegjësimin dhe garantimin e të drejtave e lirive themelore të qytetarëve...