Buxheti i  zyrës së Komisionerit
VITI 2021

Tabelat e buxhetit për shpenzime korrente dhe investime
Detajimi i planit të investimeve për vitin 2021-2023
Detajimi i buxhetit 2021-2023

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Viti 2021
Viti 2020, i ndryshuar

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike
Regjistri i realizimeve 2021

Raporte monitorimi financiar
Monitorimi i rezultateve Janar-Prill 2021 – Relacion mbi Monitorimin Janar-Prill 2021
Monitorimi i rezultateve Janar-Gusht 2021 – Relacion mbi Monitorimin Janar-Gusht 2021

Donacione dhe Sponsorizime

VITI 2017

Tabelat e buxhetit për shpenzime korrente dhe investime
Detajimi i planit të investimeve për vitin 2017
Detajimi i planit për shpenzimet operative 2017

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Regjistri i PPP për vitin 2017
Regjistri i PPP për vitin 2017 i ndryshuar
Regjistri i PPP për vitin 2017 i ndryshuar

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike
Viti 2017 – 4 mujori
Viti 2017 – 8 mujori
Viti 2017 – vjetor

Raporte monitorimi financiar
Raport monitorimi 2017 Relacion shpjegues 2017
Raport monitorimi 8 mujori 2017 Relacion shpjegues 8-mujor 2017
Raport monitorimi vjetor 2017 Relacion shpjegues 4-mujor 2017

VITI 2016

Tabelat e buxhetit për shpenzime korrente dhe investime
Detajimi i planit të investimeve për vitin 2016
Detajimi i planit për shpenzimet operative 2016
Detajimi i buxhetit sipas muajve për vitin 2016

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Regjistri i PPP për vitin 2016
Regjistri i PPP për vitin 2016 i ndryshuar

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike
Viti 2016 – 4 mujori
Viti 2016 – 8 mujori
Viti 2016 – vjetori

Raporte monitorimi financiar
Raport monitorimi 3-mujor 2016 Relacion shpjegues 3-mujor 2016
Raport monitorimi 6-mujor 2016 Relacion shpjegues 6-mujor 2016
Raport monitorimi 9-mujor 2016 Relacion shpjegues 9-mujor 2016
Raport monitorimi vjetor 2016  Relacion shpjegues vjetor 2016