Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Procesi i integrimit evropian, përmirësimi i kapaciteteve profesionale

Në kuadër të procesit të integrimit evropian, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka një rol aktiv duke qënë pjesë, ndër të tjera, edhe e Reformës në Administratën Publike. Për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe...

28 Janar – Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

28 Janari është Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në botë njihet si Dita e Privatësisë – Privacy Day. Njohja, ndërgjegjësimi dhe promovimi në tërësi i të drejtave dhe lirive themelore të individit është një nga detyrat kryesore të autoriteteve publike për...

Njohje, ndërgjegjësim dhe edukim për mbrojtjen e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale, si një e drejtë dhe liri themelore e individit, është në rradhë të parë kulturë e kultivuar nëpërmjet njohjes, ndërgjegjësimit dhe edukimit për ushtrimin e saj në praktikë. Në kuadër të aktiviteteve për Javën e Mbrojtjes së të Dhënave...

Epoka digjitale dhe mbrojtja e të dhënave personale në sektorin bankar

Teknologjia dhe digjitalizimi mundëson që shumë procese dhe shërbime të kryhen në mënyrë të automatizuar, por nga ana tjetër, ky digjitalizim shton rrezikun për keqpërdorimin e të dhënave personale nëse nuk përmbushen detyrimet e përcaktuara ligjore për parandalimin e...

Së bashku për garantimin e të drejtave të qytetarëve

Garantimi i të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve është detyrim dhe përgjegjësi si në sferën publike të veprimtarisë shoqërore e ekonomike, ashtu edhe në atë private. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik...