Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Konsultimi për përmirësimet në ligjin “Për të drejtën e informimit”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale bashkëorganizoi me organizatën “Lëviz Albania” tryezën konsultuese për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit””. Në këtë...

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Lezhës

Transparenca proaktive e Autoriteteve Publike është ndër faktorët e garantimit të të drejtës për akses në informacionin publik, duke ndikuar në konsolidimin e një administrate dinamike në ofrimin e shërbimeve. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe...

28 Janar, Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Në 28 Janar - Ditën Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale lançon iniciativën e një pyetësori për kontrolluesit publik (autoritete publike) që përpunojnë të dhëna...

Bashkëpunim me IAL për ndërgjegjësimin e studentëve

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka bashkëpunuar me Institucione publike të Arsimit të Lartë (IAL) apo organizata studentore për rritjen e ndërgjegjësimit për ushtrimin në praktikë të të drejtave të qytetarëve. Gjatë...