Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Bashkëpunim me IAL për ndërgjegjësimin e studentëve

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka bashkëpunuar me Institucione publike të Arsimit të Lartë (IAL) apo organizata studentore për rritjen e ndërgjegjësimit për ushtrimin në praktikë të të drejtave të qytetarëve. Gjatë...

Transparenca proaktive e Autoriteteve Publike

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi dy takime në funksion të përmirësimit të transparencës proaktive dhe rritjes së llogaridhënies së Autoriteteve Publike. Aktiviteti i organizuar me Sekretarët e Përgjithshëm...