Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe, zhvilluan takimin e katërt të iniciativës “Ditët e Transparencës”, me autoritete publike të qarkut të Kukësit. Ky aktivitet kishte...

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Beratit

Në kuadër të “Ditëve të Transparencës”, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe, zhvilluan në Berat takimin e tretë të kësaj iniciative, me institucionet publike të këtij...

Të informuar e ndërgjegjësuar, takime me studentë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale i kushton rëndësi ndërveprimit me institucionet e arsimit të lartë në kuadër të veprimtarisë mësimore akademike të të rinjve, si dhe për zgjerimin e njohurive të tyre, si...

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Elbasanit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi në Elbasan takimin e dytë në kuadër të iniciativës “Ditët e Transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë Komisioneri, z. Besnik Dervishi, Prefekti i Qarkut, znj. Majlinda...

Konsultimi për përmirësimet në ligjin “Për të drejtën e informimit”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale bashkëorganizoi me organizatën “Lëviz Albania” tryezën konsultuese për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit””. Në këtë...

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Lezhës

Transparenca proaktive e Autoriteteve Publike është ndër faktorët e garantimit të të drejtës për akses në informacionin publik, duke ndikuar në konsolidimin e një administrate dinamike në ofrimin e shërbimeve. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe...