AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Konferenca e 10-të e Komisionerëve për të Drejtën e Informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të të Drejtës për Informim zhvilluar në muajin shtator. Punimet e Konferencës trajtuan çështjet e transparencës dhe të...

Zhvillohet Takimi i 28-të i Punës të Rasteve të Veçanta

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në “Takimin e 28-të të Punës të Rasteve të Veçanta - Case Handling Workshop”, i zhvilluar në Podgoricë të Malit të Zi. Në këtë aktivitet autoriteti shqiptar mbajti...

Takimi i 33-të i Komitetit Konsultativ T-PD

U zhvillua në selinë e Këshillit të Evropës në Strazburg të Francës takimi i 33-të plenar i Komitetit Konsultativ (T-PD) i Konventës “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale” (Konventa 108 e KiE). Në agjendën e kësaj...