Akte Ndërkombëtare

E Drejta e Informimit

DIREKTIVA 2013/37/EU

E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, datë 26 qershor 2013, që ndryshon Direktivën 2003/98/EC mbi ripërdorimin e informacionit të sektorit publik

Konventa e Këshillit të Evropës

 Mbi Aksesin në Dokumente Zyrtare, Tromsø, 18/06/2009 (Konventa 205)

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Rregullore (BE) 2016/679

e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit

Direktiva (BE) 2016/680

e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit

Statuti

i të drejtave themelore të Bashkimit Evropian

Udhëzues i EDPS për kthimin

në vendin e punës

Deklarata e Berlinit

mbi përforcimin e transparencës në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Direktiva 95/46 EC

e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 24 Tetorit 1995 “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe qarkullimin e lirë të të dhënave të tilla”

Rezoluta e Varshavës

 mbi edukimin dixhital për të gjithë

Rezoluta e Varshavës

mbi monitorimin e faqeve të internetit dhe mbrojtjen e privatësisë

Rezoluta e Varshavës

mbi profilizimin

Rezolutë

 mbi koordinimin e zbatimit të ligjit në shkallë ndërkombëtare

Rezolutë

mbi përfshirjen e mbrojtjes së të dhënave dhe mbrojtjes së privatësisë në të drejtën ndërkombëtare

Rezolutë

mbi transparencën e praktikave në fushën e të dhënave personale