Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, prezantoi Raportin Vjetor 2021 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Raportin Vjetor 2021 e konsultoni në lidhjen https://www.idp.al/raporte-vjetore/.