Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, prezantoi Raportin Vjetor 2019 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Të plotë Raportin Vjetor e gjeni në lidhjen:

Raporti Vjetor 2019