THE CONSULTATIVE COMMITTEE OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA

Opinioni i T-PD-së (04.06.2014) “Mbi përfshirjen në mbrojtjen e të dhënave të mekanizmit për shkëmbim ndërshtetëror automatik të të dhënave për qëllime administrative dhe të taksave”, si edhe bashkëlidhur tekstin përfundimtar të miratuar nga T-PD-ja në 2014 të “Rekomandimit mbi mbrojtjen e të dhënave personale të përdorura për qëllime punësimi”.