Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

Njoftim

mbi fituesin për pozicionin “Shef Sektori” në Sektorin e Legjislacionit, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike

Njoftim

mbi fituesin për pozicionin “Inspektor” në Drejtorine e Hetimit Administrativ

Njoftim

për zhvillimin e intervistës me gojë për procedurat e konkurimit në pozicionet e shpallura

Njoftim

për proceduren e konkurimit në pozicionin e kategorisë “Specialist” në Sektorin e Procedurave Administrative, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike

Njoftim

për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Hetimit Administrativ

Njoftim për përfundimin e lëvizjes paralele

për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Hetimit Administrativ

Njoftim

për pozicionin “Shef Sektori” në Sektorin e Legjislacionit, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike

Njoftim

për pozicionin “Specialist” në Sektorin e Procedurave Administrative, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike

Njoftim

për pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe  Marrëdhënieve me Jashtë

Njoftim mbi verfikimin paraprak

për “Inspektor” ne Drejtorinë e Hetimit Administrativ

Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

“Shef Sektori ” në Sektorin e Legjislacionit, pranë Drejtorise së Çështjeve Juridike

Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

“Inspektor” në Drejtorinë e Hetimit Administrativ

Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

“Specialist” i Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

“Specialist” në Sektorin e Procedurave Administrative, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike.