Nr.Drejtoria/StrukturaDetyrat funksionaleArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CV
1KABINETI

Këshillar
Besa Velaj (Tauzi)

Sekretar
Malvina Tagani
Bën organizimin e punës dhe ndjek korrespondencën hyrëse e dalëse.
Këshilltari asiston Komisionerin në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së tij. 2. Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për realizimin e detyrave dhe koordinimin e tyre në funksion të raportimit tek Komisioneri
Sekretari kujdeset për agjendën dhe korrespodencën e Komisionerit.
Keshilltar (CV)
Besa Velaj (Tauzi)
2DREJTORIA PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Drejtor
Ardita Shehaj

Inspektorët
Amarilda Xhyheri
Entela Mollaj
Silvi Skënderaj
Garantimi i të drejtës për informim nëpërmjet monitorimit të punës së autoriteteve publike gjatë zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, kryerjen e sondazheve, dhënien e rekomandimeve, bashkëpunimin me autoritetet publike, trajtimin e ankesave, kryerjen e inspektimeve deri në vendosje të sanksioneve për shkeljet e konstatuara.Drejtori (CV)
Ardita Shehaj
3DREJTORIA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Drejtor
Pjerina Gaxha

Inspektorët
Edrin Fidhe
Enida Malaj
Fatjon Dauti
Redi Londo
Garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale nëpërmjet trajtimit të ankesave, kërkesave për transferim ndërkombëtar dhe kryerjes së njoftimit nga kontrolluesit. Zhvillimi i hetimeve administrative dhe verifikimi i zbatimeve të rekomandimeve nga ana e kontrolluesve.Drejtori (CV)
Pjerina Gaxha
4DREJTORIA E HETIMIT ADMINISTRATIV

Drejtor
Artan Gjylbegaj

Inspektorët
Eldi Sherifi
Eneida Bardhoshi
Neritan Sulaj
Silvana Sata
Kryerja e hetimit administrativ në kontrollues publikë e privatë, mbi realizimin e përpunimit të të dhënave personale sipas kërkesave të ligjit, trajtimi i rasteve/praktikave të adresuara nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.Drejtori (CV)
Artan Gjylbegaj
5DREJTORIA E ÇËSHTJEVE JURIDIKE

Drejtor
Blerta Xhako

Shef Sektori
Meri Kujxhija

Specialistët
Merisa Çeloaliaj
Zhvillimi i kuadrit ligjor në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Mbështetje dhe koordinim i gjithë veprimtarisë së punës së Zyrës së Komisionerit. Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore në kuadrin institucional.Drejtori (CV)
Blerta Xhako
6DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Drejtor
Irma Arapi

Shef Sektori
Eldor Budo

Specialistët
Alketa Koja
Denada Hysi
Redi Skënderaj
Segi Berberi
Promovimi i praktikave më të mira të komunikimit me publikun dhe median në mbrojtje të të drejtave të individit si dhe identifikimi në nivel të lartë i Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare në kuadër të integrimit evropian.Drejtori (CV)
Irma Arapi
7DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE FINANCËS

Drejtor
Lindita Morina

Specialist i burimeve njerëzore
Amantia Hajdini

Specialist financë– buxheti
Lindita Xhakaj

Specialist protokoll-arkivi
Brizeida Veliaj

Specialist IT
Erald Mullaraj
Mbështetje, organizim, krijimi i kushteve të brendshme, nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv, efiçent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar që politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore të ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit, si dhe në procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore. Siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korespondencës brenda e jashtë insitucionit.Drejtori (CV)
Lindita Morina