Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2019

Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0110.01.2019

Informacion mbi Ligjin për të Drejtën e Informimit

15.01.2019PërfunduarNuk ka
0210.01.2019

Informacion mbi sigurimet shoqërore

16.01.2019DeleguarNuk ka
0321.01.2019

Kërkesën për informacion dhe përgjigjen regjistruar në regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve nr. 23

29.01.2019PërfunduarNuk ka
0431.01.2019

Informacion mbi Ligjin për Mbrojtjen e te Dhenave Personale në sistemet cloud

05.02.2019PërfunduarNuk ka
0514.02.2019

Jashtë objektit të punës

15.02.2019PërfunduarNuk ka
0606.03.2019

Deleguar Koordinatorit për të Drejtën e Informimit në Ministrinë e Brendshme

18.03.2019PërfunduarNuk ka
0707.03.2019

jashtë objektit të punës

18.03.2019PërfunduarNuk ka
0822.03.2019

Një kopje të plotë të listes së punonjësve duke përfshirë: emër, mbiemër, funksionin, adresë emaili dhe numër telefoni për përdorim zyrtar.

26.03.2019Përfunduar

Përgjigjie
http://www.idp.al/wp-content/uploads/2019/03/pergjigje_nr_8.docx
Nuk ka