Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2019

Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0110.01.2019

Informacion mbi Ligjin për të Drejtën e Informimit

15.01.2019PërfunduarNuk ka
0210.01.2019

Informacion mbi sigurimet shoqërore

16.01.2019DeleguarNuk ka
0321.01.2019

Kërkesën për informacion dhe përgjigjen regjistruar në regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve nr. 23

29.01.2019PërfunduarNuk ka
0431.01.2019

Informacion mbi Ligjin për Mbrojtjen e te Dhenave Personale në sistemet cloud

05.02.2019PërfunduarNuk ka