Njoftime për shtyp

E drejta për informim dhe shoqëria civile

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros), organizuan një tryezë të rrumbullakët për...

Njoftimi dhe konsultimi publik, vendimmarrja e Zyrës së Komisionerit

Reforma në Drejtësi ka qënë në qendër të vëmendjes së opinionit publik, duke qënë se transparenca, llogaridhënia dhe lufta kundër korrupsionit janë objektivat e saj madhore. Respektimi i balancës mes të drejtës për informim dhe mbrojtjes së të dhënave personale ka...

Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave

Në vijim të publikimeve të Zyrës së Komisionerit, vjen i përkthyer në gjuhën shqipe “Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave”. Ky botim i përgatitur bashkërisht nga Agjencia e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian (ADTH), Këshilli i...

E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike

Përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni për të drejtën e informimit është një nga kushtet themelore për një administratë publike të hapur dhe efikase në shërbim të qytetarit. Nëpërmjet mbikëqyrjes së vazhdueshme të zbatimit të tij, Zyra e Komisionerit...

Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017

Zyra e Komisionerit për periudhën janar-qershor 2017 ka trajtuar 90 ankesa të qytetarëve dhe ka zhvilluar 88 kontrolle në terren (me iniciativën e Zyrës së Komisionerit, ose mbi bazë ankese). Respektimi i të drejtës themelore të njeriut për një jetë private është...

Publikohet numri i 3-të i Revistës “Informim Dhe Privatësi”

Zyra e Komisionerit publikon numrin e 3-të të Revistës “Informim Dhe Privatësi”. Në këtë botim janë pasqyruar aktivitetet kryesore, kombëtare apo rajonale, për periudhën janar-qershor 2017, në të dy fushat ku Autoriteti ushtron kompetencat e tij ligjore. Më kryesoret...