Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

28 Janari – Dita Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Sot është 28 Janari – Dita Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në kuadër të kremtimit të kësaj date, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale prezantoi pullën e emetuar nga Posta Shqiptare. Ceremonia për...

Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi tre seanca dëgjimore në përmbushje të dispozitave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore të miratuara nga...