Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

28 Janari – Dita Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Sot është 28 Janari – Dita Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në kuadër të kremtimit të kësaj date, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale prezantoi pullën e emetuar nga Posta Shqiptare. Ceremonia për...

Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi tre seanca dëgjimore në përmbushje të dispozitave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore të miratuara nga...

“Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë, në datat 21-22 nëntor 2017, trajnimin “Informim dhe Privatësi". Në këtë aktivitet morën pjesë staf akademik dhe administrativ nga...

28 Shtator – Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim. Kjo ditë përkon edhe me 3-vjetorin e miratimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Zbatimi i tij është sfidë për të gjitha Autoritetet Publike për...

Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Sarandës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë...

Trajnimi “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri organizuan trajnimin me temë “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”. Aktiviteti kishte për qëllim prezantimin e rregullave...