Open Data do të thotë që kategori të caktuara të dhënash bëhen publike në formatin më lehtë të aksesueshëm. Open data (të dhënat e hapura) mblidhen dhe publikohen nga institucionet shtetërore me synim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Të dhënat e hapura sjellin përfitime për qytetarët kryesisht kur publikohen në formate të tilla që dhe mund të ripërdoren.