Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vlerëson angazhimin e Autoriteteve Publike për përmbushjen e detyrimeve të ligjit 119/2014 “Për të drejtë ...
lexoni më tepër
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Përmirësimi i kuadrit nënligjor në aspektin e sigurisë së përpunimit të të dhënave personale Përmirësimi i kuadrit nënligjor në aspektin e sigurisë së përpunimit të të dhënave personale
Zyra e Komisionerit ka hartuar dy Projekt Udhëzime. Ato janë: Projekt Udhëzimi “Për Përcaktimin e Rregullave për Ruajtjen e Sigurisë së të Dhënave Personale të Përpunuara nga Subjektet Përpu ...
lexoni më tepër
Përmirësimi i kuadrit nënligjor në aspektin e sigurisë së përpunimit të të dhënave personale
Projekt Programi Model i Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore Projekt Programi Model i Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka përgatitur Projekt Programin Model të Transparencës të dedikuar për organet e vetëqeverisjes vendore. ...
lexoni më tepër
Projekt Programi Model i Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore
Shoqëritë e furnizimit me ujë, më shumë përgjegjësi në përpunimin e të dhënave personale Shoqëritë e furnizimit me ujë, më shumë përgjegjësi në përpunimin e të dhënave personale
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të mbikëqyrjes së zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Planit t ...
lexoni më tepër
Shoqëritë e furnizimit me ujë, më shumë përgjegjësi në përpunimin e të dhënave personale